Human Capital

We are navigating through unprecedented times and the pandemic has overturned many given facts about the way we work in a very short notice. Our homes are our workplaces, the skillsets required for a teamwork, for a meeting and even for socializing with one and another have significantly changed, and are mostly digitalized. But what remains as the same are the fundamentals: the values of an organization; ability to be productive, efficient and relevant; executives’ tone at the top, their need for delegation; the care and support expectations of the employees; which are all still the key for success.

In Nova Nora Human Capital Services we help you to find the most suitable executives aligned with your purpose and ambitions. Beyond the matching of required experience and knowhow, we place a special focus on finding the best fit in terms of values and culture. We are committed to have a reasonable understanding of your organization, your needs and the expectations from the role, in order to address the right candidate. Our strength lies behind our fair assessment and pace of service.

Apart from Executive Search, we provide a wide range of Board Advisory and Human Capital Strategy services. Board of Directors, with their ultimate power, have the outmost responsibility to keep Talent matters in track and monitor accordingly. We believe the Boards view of executive assessment and keeping the pulse of employee engagement are the pathways to building highest performing teams. Our services on Human Capital Strategy combines and considers statistical, analytical as well as social and emotional aspects of task on hand. We leverage our experience to undertake our assignments and create valuable solutions.

Executive Search

 • C-Level executives
 • Key roles matching
 • Finding the right mix of experience
 • Cultural assessment

Board Advisory

 • Executive Assessment & Development
 • Employee Engagement and Retention
 • Succession Planning
 • Leadership Consulting

Human Capital Strategy

 • People Strategy & Performance
 • Headcount Design
 • Diversity & Inclusion
 • Compensation Strategy / Analysis

Contact Us for Executive Search

Are you looking for a new role?

Submit your CV and we will share you the opportunities.

Are you hiring?

We are ready to find the right executive based on your needs.

NOVA NORA INSAN KAYNAKLARI HİZMETLERİ A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Nova Nora İnsan Kaynakları Hizmetleri A.Ş. (Nova Nora IK) tarafından hazırlanmıştır.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz ve/veya özgeçmiş bilgilerinizi elektronik ortamda veya fiziki olarak paylaşmanız halinde aşağıdaki kişisel verileriniz işlenebilecektir:

 • Kimlik Bilgileri: Ad soyad, doğum tarihi, doğum yeri,
 • İletişim Bilgileri: Adres bilgisi, e-posta adresi, telefon numarası, 
 • Görsel Kayıt Bilgileriniz: Fotograf bilgisi
 • Geçmiş İş ve Eğitim Tecrübeleri Bilgileri: Mezun olunan ve/veya devam eden eğitim kurumu bilgileri, elde edilen sertifikasyon ve lisanslama bilgileri, mevcut ve önceki işveren bilgileri, işe başlama tarihleri ve çalışma süreleri
 • Maaş, özlük hakları ve yan haklar bilgileri,
 • Kişisel hobi, yetkinlik, sportif veya kültürel ilgi alanları, sürücü ehliyeti bilgileri konuştuğunuz yabancı lisan bilgileri,
 • İşlem Güvenliği Bilgileriniz: IP adres bilgileri, kullanıcı adı ve şifresi, log bilgileri, internet giriş çıkış kayıt bilgileri, trafik bilgisi, 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, internet sitemizi ziyaret etmeniz ve/veya özgeçmiş bilgilerinizi elektronik ortamda veya fiziki olarak paylaşmanız halinde ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir;

 • İş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Etkinlik ve eğitim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Pazarlama ve satış faaliyetlerinin yönetimi,
 • Analiz ve raporlama çalışmalarının yapılması,
 • Nova Nora IK’ya iletilen öneri, talep ve şikayetlerin değerlendirilebilmesi, cevaplandırılabilmesi ve bildirimler uyarınca iyileştirme çalışmalarının yapılabilmesi.
 • Nova Nora IK’nın iş süreçlerinin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin takibi,
 • Sözleşme yönetimi, hukuki işlemlerin tesisi ve hukuki süreçlerin takibi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • 5651 Sayılı Kanun’dan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması, şebekelerimizin ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin içerisinde yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde; uygun iş ve işçi aracılığı için Nova Nora IK’nın temasta olduğu şirketler ve gerektiği durumda resmi kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir. 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, Nova Nora IK ile kurulan ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; doğrudan ya da dolaylı yöntemlerle her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında Nova Nora IK’nın hizmetlerini sunabilmesi ve bu kapsamda Nova Nora IK içi düzenlemeler (yönetmelik, yönergeler, politika ve prosedürler) ile sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı doğrultusunda toplanıp işlenecek ve aktarılabilecektir.

VERİ SORUMLUSUNUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Aydınlatma Yükümlülüğü

Toplanan kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler ile ilgili veri Sorumlusu ve/veya yetkilendirdiği diğer kişiler tarafından verileri işlenen ilgili kişilere aşağıda kapsam dâhilinde bilgi verilmesi gerekecektir. Şöyle ki;

 • Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
 • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
 • Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 • Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
 • İlgili kişinin Kanunun 11 inci maddesinde sayılan diğer hakları.

Veri sorumlusu ve/veya yetkilendirdiği kişi tarafından sözlü, yazılı, ses kaydı, çağrı merkezi gibi fiziksel veya elektronik ortam kullanılmak suretiyle aydınlatma yükümlülüğü yerine getirebilecektir.

 Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 12. Maddesi uyarınca veri sorumlusu sıfatını haiz Nova Nora IK’nın veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri aşağıdaki gibidir:

 1. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
 2. Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
 3. Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak,
 4. Kendi kurum veya kuruluşunda, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak,
 5. İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirmek gibi.

Veri sorumluları ve yetkilendirdiği kişiler, öğrendikleri kişisel verileri bu Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ

6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu olan Nova Nora IK tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVKK KAPSAMINDA HAKLARI

 Kişisel veri sahipleri olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirlenen haklarınıza ait taleplerinizi, aşağıda düzenlenen usul ve yöntemlerle Nova Nora IK’ya iletmeniz durumunda; Nova Nora IK talebin niteliğine göre talebi en geç (30) otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.  Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Bu kapsamda, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca kişisel veri sahipleri;

– Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

– Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

– Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

– Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

– Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

– Bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

– İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

– Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Kişisel veri sahipleri tarafından yapılacak başvurularda aşağıdaki bilgilerin bulunması zorunludur:

 1. Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 5. Talep konusu

 

HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM

Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle aşağıda yer verilen Nova Nora İnsan Kaynakları Hizmetleri A.Ş. adresine kimlik tespiti yapılmak suretiyle bizzat elden iletebilir ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, aşağıda yer verilmiş olan elektronik posta adresine, güvenli elektronik imza ve mobil imza ya da tarafınızca önceden bildirilen ve teyit edilmiş olan elektronik posta adreslerini kullanmak suretiyle elektronik posta adresine iletebilirsiniz. 

Başvuru Kanal ve Adreslerimiz

Nova Nora İnsan Kaynakları Hizmetleri Anonim Şirketi

Direk Başvuru ile Noter/Posta Kanalı: Harbiye Mah. Abdi İpekçi Cad. 19-1 Şişli, 34367, İstanbul, Türkiye

contact@novanora.com 

AYDINLATMA METNİ HAKKINDA

Bu Aydınlatma Metni Nova Nora IK tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Nova Nora IK, bu Aydınlatma Metni’nde, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir. Nova Nora IK tarafından yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin https://www.novanora.com adresinde yayımlanmasıyla birlikte geçerlilik kazanır.  

 

Candidate Application Form

Employer's Request Form

  Nova Nora İnsan Kaynakları Hizmetleri A.Ş. Özel İstihdam Bürosu Olarak 16/08/2021-15/08/2024 tarihleri arasında faaliyette bulunmak üzere, Türkiye İş Kurumu tarafından 11/08/2021 tarih ve 9273971 sayılı karar uyarınca 1266 nolu belge ile faaliyet göstermektedir. 4904 sayılı kanun uyarınca iş arayanlardan ücret alınması yasaktır. Şikayetleriniz için aşağıdaki telefon numaralarına başvurabilirsiniz. İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü: 0212 249 29 87 İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Şişli Hizmet Merkezi : 0212 291 09 25