Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

Nova Nora Danışmanlık A.Ş. (“Şirket”) bünyesindeki kişisel veriler, Şirket’in koruması altındadır. Şirket, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) çerçevesinde kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini ve güvenli şekilde muhafazasını sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE, HANGİ AMAÇLARLA VE HANGİ HUKUKİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ

Sizden ve/veya bağlı olduğunuz kurumdan talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, sizin ve/veya bağlı olduğunuz kurum tarafından bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletilmesi yoluyla veya internet sitesi üzerinden topluyoruz.

Sizin; ad, soyadı, iletişim verisi, finansal veri, kimlik verisi, pasaport ve geçerli vize bilgileri, kurum bilgisi ve ilgilendiğiniz ürünler ve açık rızanız olması halinde dernek, vakıf ya da sendika üyeliği ve fotoğraftan oluşan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebepler ile Şirketimiz ile kuracağınız ilişkiye uygun olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 

 • Sözleşmelerin hazırlanması, imzalanması, takibi, arşivlenmesi,
 • Şirket tarafından geliştirilen alanlarda ürün ve hizmet sunulması, taleplerinin alınması, kaydedilmesi ve giderilmesi,
 • Şirket tarafından geliştirilen web sitelerinde problem olması halinde problemin giderilmesi, taleplerin alınması, kaydedilmesi, giderilmesi,
 • Hizmet/ürün satış ve sunumu sonrası destek verilmesi,
 • Kullanıcıdan/hizmet sunuculardan gelen taleplerin karşılanması,
 • Fiyat teklifi yapılması,
 • İletişim kurulması,
 • Taraflar arasındaki sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,
 • Sözleşmelerin oluşturulabilmesi için gerekli bilgilerin elde edilebilmesi,
 • Mal ve hizmet temini için teklif alınabilmesi,
 • Aramızda kurulan sözleşmelerin uygulanabilmesi,
 • Karşılıklı yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,
 • Aramızda iletişim kurulabilmesi,
 • Sözleşmeler kapsamındaki mal ve hizmet alımının gerçekleştirilebilmesi,
 • Finans ve muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi,
 • Sözleşmeler kapsamındaki yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi,
 • Şirket’in günlük ihtiyaçlarının karşılanabilmesi,
 •  
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
 • Kullanıcı/hizmet sunucu ziyaretlerinin planlanması,
 • Bilgilendirme yapılması,
 • Bülten iletilmesi,
 • Kullanıcı/hizmet sunucu anketlerinin yapılması, memnuniyetinin ölçümü ve geliştirilmesi,
 • Kullanıcılara/hizmet sunuculara görüşmek istedikleri konular için randevu verilmesi,
 • Kullanıcı/hizmet sunucuları kayıtlarının raporlanması,
 • Tebrik kartları, ajanda, takvim vb promosyon ürünlerinin gönderilmesi,
 • Taraflar arasındaki sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,
 • Kullandığımız program ve Platform üzerinde kaydınızın oluşturulması,
 •  
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
 • Kullanıcı, hizmet sunucu ve Şirket arasında doğabilecek ihtilaflarda hukuki süreçlerin yürütülmesi ve takibi
 •  
Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak;
 • Resmi kurumların talebi halinde bildirim ve geri bildirimlerinin yapılması

Şirket içerisinde gerçekleştirilecek olan işlerde; işi gerçekleştirecek kişilerin ad, soyadı ve rızaları olması halinde sağlık verilerinden oluşan kişisel verilerini;

 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Denetim ve yönetimin sağlanması,
 • Güvenliğin sağlanması,
 • Gerekli eğitimlerin tamamlanması,
 • İşe uygunlunluğun teyidi,
 • Gerekli koruyucu hizmetlerin temininin sağlanması,

Amaçlarıyla işliyoruz.

Mevzuat kapsamında yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve savunma hakkımızı kullanabilmek adına yalnızca gerekli olan kişisel verilerinizi işliyoruz.

Kişisel verilerinizi yalnızca ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edeceğimizi temin ediyoruz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARIMI

Kişisel verilerinizi, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Vergi Daireleri gibi kamu tüzel kişileri ile paylaşıyoruz.

Kişisel verilerinizi, organizasyonları gerçekleştirebilmek adına acentelere, organizasyonun lokasyonuna bağlı olarak yurt içinde ve yurt dışındaki organizasyon firmalarına aktarıyoruz.

Kişisel verilerinizi, şirketin idaresi, işin yürütülmesi ve şirket politikalarının uygulanması amacıyla, kullandığımız uygulamaların veri tabanlarının yurt dışına olması nedeniyle yurt dışına aktarıyoruz.

Danışmanlık aldığımız hukuk büroları ve avukatlar ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar kişisel verinizi paylaşıyoruz.

Ürünleri/hizmetleri size ulaştırabilmek adına ihtiyaç ile sınırlı olmak üzere verinizi kargo firmalarına ve/veya aracı kurumlara aktarıyoruz.

Kişisel verilerinizi yasal işlemleri gerçekleştirmek için notere, hukuki taleplere karşı savunma hakkımızı kullanmamız gerektiğinde mahkemelere aktarabiliyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bir denetim yapması halinde kişisel verilerinizi kanunen denetime açmak durumunda kalabiliriz. Aynı şekilde Şirket’in bir denetim yapması halinde Şirket’in uluslararası yapısından kaynaklanan nedenlerle kişisel verilerinizi Şirket’in denetimine açabiliyoruz.

Kişisel verilerinizi, sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, Şirket tarafından geliştirilen Platform’da ürün/hizmetlerin sunulabilmesi, şirketin idaresi, işin yürütülmesi ve şirket politikalarının uygulanması amacıyla, kullanılması zorunlu olan veri tabanının yurt dışına olması nedeniyle yurt dışına aktarıyoruz. 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA HAKLARINIZ

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili;

 • Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
 • Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istemek,

haklarına sahipsiniz.

Kişisel verilerinizin Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak talebinizi değerlendirerek silme, yok etme ve anonimleştirme yöntemlerinden hangisinin  uygun olduğuna somut olayın koşullarına göre karar vereceğiz. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde ücret almadan sonuçlandırmaya çalışacağız ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücreti sizden talep edebiliriz. Kurul’un belirlediği ücret tarifesine göre; başvurunuza yazılı olarak cevap vermemiz halinde on sayfaya kadar sizden ücret almayacağız ancak on sayfanın üzerindeki her sayfa için işlem ücreti alabiliriz. Başvuruya cevabı CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında vermemiz halinde kayıt ortamının maliyeti kadar bir ücret talep edebiliriz.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu isterseniz Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz ile kvkk@novanora.com adresine e-posta göndererek veya Şirketin internet sitesinde bulunan başvuru formunu doldurup imzalamak ve şahsen kimliğinizi ispatlamak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Hatırlatmak isteriz ki, Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Unvan:  Nova Nora Danışmanlık A.Ş.

E-posta adresi ve web sitesi: kvkk@novanora.com

Mersis No: 0632109294700001

Adres: Harbiye Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi No.19-1 İç Kapı No.1 Şişli/ İstanbul

 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARINI KULLANMALARI İÇİN BAŞVURU FORMU 

Bu başvuru formu Veri Sahibi olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) Madde 11 kapsamında yer alan haklarınızı kullanabilmeniz amacıyla hazırlanmıştır. Lütfen Kanun kapsamında yapacağınız talebinizin yerine getirilebilmesi için aşağıdaki başvuru formunu açık ve tam bir şekilde doldurarak ıslak imzalı bir şekilde Şirketimizin merkez adresine posta yolu ile iletiniz. Hatırlatmak isteriz ki, Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar istenebilir.

 

Yaptığınız başvuruyu bizlere ulaştığı tarihten itibaren mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde yanıtlandıracağız. Tarafımıza sunduğunuz bilgi ve belgelerin eksik olması veyahut anlaşılamaz olması halinde başvurunuzu netleştirmek amacıyla sizlerle iletişime geçeceğiz. 

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN (VE VARSA TEMSİLCİSİNİN) KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ 
Adı – Soyadı:  
Temsilci Adı-Soyadı: 
T.C. Kimlik No: 
Temsilci T.C. Kimlik No:  
Telefon Numarası: 
Adres: 
E-posta Adresi: 
Şirketimizle Olan İlişkiniz 
 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDAKİ TALEBİM 
(Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum, Eğer şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum gibi.)
 1. BAŞVURUMA VERİLECEK YANITIN BİLDİRİLME YÖNTEMİ (lütfen sadece bir yöntem belirleyiniz)
 • Adresime gönderilmesini istiyorum.
 • E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. 
 • Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.) 
 1. VERİ SAHİBİ/TEMSİLCİ OLARAK BEYANIM

Bu başvuruyu Veri Sahibi veya Veri Sahibinin kanuni temsilcisi sıfatıyla kanunen yapmaya yetkili olduğumu, başvuruda yer alan bilgi ve belgelerin güncel ve doğru olduğunu, hukuka aykırı, yanlış ve yanıltıcı hiçbir bilgi sağlamadığımı kabul ve beyan ederim. 

Yetkisiz bir başvuru yapmam halinde başvurum üzerine kanuna aykırı veya haksız bir şekilde kişisel verilere dair bilgilerin paylaşılmasına neden olabileceğimi ve bundan dolayı Şirketinizin  ve ilgili kişilerin doğabilecek zararlarından sorumlu olacağımı kabul ederim. 

Kişisel Veri Sahibi / Başkası Adına Başvuruda Bulunan Kişi

Adı Soyadı :

Telefon numarası ve/veya 

E-posta adresi :

Başvuru Tarihi               : 

İmza                

 

NOT :  Veri Sahibi’ni temsilen hareket edenlerin taleplerinin işleme alınabilmesi için, Kişisel Veriler’i ile ilgili talepler veya eylemlere dair hüküm içeren ve Veri Sahibi tarafından çıkarılmış bir özel vekaletnameyi (noter tasdikli) talepleriyle birlikte Şirket’e sunmaları gerekir.  Çocukları veya vasisi oldukları kişiler adına başvuru yapanlardan nüfus cüzdanı ve tasdikli vesayet kararı istenir. 

 

Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla sizinle telefon ve/veya e-posta adresiniz üzerinden iletişime geçerek ek doğrulamalar gerçekleştirebiliriz. Bu nedenle telefon veya e-posta adresinizden birini mutlaka belirtmenizi rica etmekteyiz. 
CLARIFICATION TEXT

CUSTOMER INFORMATION TEXT ON THE PROTECTION OF YOUR PERSONAL DATA IN ACCORDANCE WITH THE PERSONAL DATA PROTECTION LAW

 

Nova Nora Danışmanlık A.S. (the “Company”) is under the protection of the Company. The Company takes the necessary technical and administrative measures, using its technological and infrastructural facilities, to ensure that personal data is processed in accordance with the law and securely stored within the framework of the Law on the Protection of Personal Data No. 6698 (“Law”).

 

HOW WE COLLECT YOUR PERSONAL DATA, FOR WHAT PURPOSES AND FOR WHAT LEGAL REASONS

 

We collect your personal data that we request from you and/or the institution you are affiliated with, through verbal, physical or electronic communication by you and/or the institution you are affiliated with, or via the website.

 

Yours; Your personal data consisting of name, surname, contact data, financial data, identity data, passport and valid visa information, corporate information and products you are interested in, and membership of associations, foundations or unions, if you have your explicit consent, and a photograph, you will establish with our Company for the following purposes and legal reasons. are collected and processed in accordance with the relationship.

 

For following purposes, we process:

 

Provided that it is directly related to the establishment or performance of a contract, it is necessary to process the personal data of the parties to the contract, based on the legal reason;

 

Preparation, signing, tracking, archiving of contracts,

Providing products and services in the areas developed by the company, receiving, recording and eliminating requests,

In case of a problem in the websites developed by the company, the problem is solved, the requests are received, recorded, resolved,

Providing support after service/product sales and presentation,

Meeting requests from users/service providers,

Making a price offer,

Establishing communication,

Fulfillment of contractual obligations between the parties,

Obtaining the necessary information for the creation of contracts,

Obtaining offers for the supply of goods and services,

Implementation of the contracts established between us,

Fulfillment of mutual obligations,

To be able to communicate between us,

Realization of the purchase of goods and services within the scope of contracts,

Maintaining financial and accounting records and performing payment transactions,

Fulfilling our legal obligations under contracts,

Meeting the company’s daily needs,

 

Based on the legal reason that data processing is mandatory for the legitimate interests of the Company, provided that it does not harm the fundamental rights and freedoms of the data subject;

 

Planning user/service server visits,

Providing information,

Newsletter delivery,

Conducting user/service server surveys, measuring and improving satisfaction,

Giving appointments to users/service providers for the issues they want to discuss,

Reporting of user/service server records,

Sending promotional products such as greeting cards, agenda, calendar, etc.,

Fulfillment of contractual obligations between the parties,

Creation of your registration on the program and Platform we use,

Based on the legal reason that data processing is mandatory for the establishment, use or protection of a right;

Execution and follow-up of legal processes in disputes that may arise between the user, service provider and the Company

 

Based on the legal reasons that it is mandatory for the Company to fulfill its legal obligation and it is clearly stipulated in the laws;

 

Making notifications and feedbacks at the request of official institutions

 

In the works to be carried out within the company; Personal data consisting of the name, surname and, if consented, health data of the persons who will perform the work;

 

Fulfillment of legal obligations,

Providing supervision and management,

Ensuring security,

Completion of necessary training,

Confirmation of eligibility for work

Providing the necessary preventive services.

 

We only process your personal data that is necessary in order to fulfill our legal obligations under the legislation and to exercise our right of defense.

 

We ensure that we will keep your personal data only for the maximum period specified in the relevant legislation or necessary for the purpose for which they are processed, and possibly for the statutory limitation periods.

 

TRANSFER OF YOUR PERSONAL DATA TO THIRD PARTIES

 

We share your personal data with public legal entities such as the Personal Data Protection Authority, Ministry of Finance, Ministry of Health, Ministry of Customs and Trade, Tax Offices in order to fulfill our legal obligations, if required or requested.

 

We transfer your personal data to agencies in order to organize events, and to organization companies in Turkey and abroad depending on the location of the organization.

 

We transfer your personal data abroad for the purposes of the administration of the company, the conduct of the business and the implementation of company policies, since the databases of the applications we use are abroad.

 

We share your personal data with the law firms and lawyers we consult with, as necessary, within the framework of confidentiality obligation.

 

In order to deliver products/services to you, we transfer your data to cargo companies and/or intermediary institutions, limited to your needs.

 

We can transfer your personal data to the notary public to carry out legal proceedings, and to the courts when we need to use our right to defend against legal claims. If the Ministry of Labor and Social Security carries out an audit, we may have to open your personal data to audit by law. Likewise, if the Company conducts an audit, we may open your personal data to the Company’s control due to the reasons arising from the Company’s international structure.

 

We transfer your personal data abroad for the purpose of fulfilling our contractual obligations, providing products/services on the Platform developed by the Company, administering the company, conducting the business and implementing company policies, since the database is mandatory.

 

YOUR RIGHTS UNDER THE LAW ON THE PROTECTION OF PERSONAL DATA

 

Regarding your personal data in accordance with Article 11 of the Law; you have following rights:

 • To learn whether the Company processes personal data about you, and if so, to request information about it,
 • To learn the purpose of processing your personal data and whether they are used in accordance with the purpose,
 • To learn whether personal data is transferred domestically or abroad and to whom,
 • To request correction of personal data in case of incomplete or incorrect processing,

 

You can request the deletion, destruction or anonymization of your personal data within the framework of the conditions stipulated in the Law. However, we will evaluate your request and decide which of the methods of deletion, destruction and anonymization is appropriate according to the circumstances of the concrete case. In this context, you can always request information from us about why we have chosen the destruction method we have chosen.

 

If you suffer damage due to the unlawful processing of your personal data, you can request the removal of the damage.

 

We will try to finalize your requests in your application within thirty (30) days at the latest, depending on the nature of the request, without charge, however, if the process requires a separate cost for the Company, we may charge you the fee in the tariff determined by the Personal Data Protection Board. According to the fee schedule determined by the Board; We will not charge you for up to ten pages if we respond to your application in writing, but we may charge a processing fee for each page over ten pages. If we respond to the application in a recording medium such as a CD or flash memory, we may charge a fee equal to the cost of the recording medium.

 

If you wish to submit your application regarding the processing of your personal data, you must submit your application to our Company by sending an e-mail to kvkk@novanora.com with your registered e-mail address or by filling out and signing the application form on the Company’s website and proving your identity in person. We would like to remind you that additional verifications may be requested by the Company in order to determine whether the application belongs to you and thus to protect your rights. For example, if you apply through your e-mail address registered with the Company, we may contact you using another communication method registered with the Company and request confirmation of whether the application belongs to you.

 

CONTACT INFORMATION

Title: Nova Nora Danışmanlık A.Ş.

Email address and website: kvkk@novanora.com

Mersis No: 0632109294700001

Address: Harbiye Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi No.19-1 İç Kapı No.1 Şişli/ İstanbul

 

APPLICATION FORM FOR DATA OWNERS TO USE THEIR RIGHTS UNDER THE LAW ON THE PROTECTION OF PERSONAL DATA NUMBER 6698

 

This application form has been prepared in order for you to exercise your rights under Article 11 of the Law on the Protection of Personal Data (“Law”) as a Data Owner. Please fill out the application form below clearly and completely, and send it to our Company’s head office address, with a wet signature, in order to fulfill your request within the scope of the Law. We would like to remind you that additional verifications may be requested by the Company in order to determine whether the application belongs to you and thus to protect your rights.

 

We will respond to your application as soon as possible and within 30 days at the latest from the date it reaches us. If the information and documents you have submitted to us are incomplete or incomprehensible, we will contact you to clarify your application.


 • IDENTITY AND CONTACT INFORMATION OF THE PERSONAL DATA OWNER (AND ITS REPRESENTATIVE, IF ANY)

 

Name – Surname: 

 

Representative Name-Surname:

 

Turkish Identity No:

 

Representative Turkish Identity No:

 

Phone Number:

 

Address:

 

E-mail Address:

 

Your Connection with Our Company

 


 • MY REQUEST UNDER THE LAW ON THE PROTECTION OF PERSONAL DATA

 

(I want to know whether your company processes personal data about me, If your company processes personal data about me, I request information about these data processing activities etc.)


 • METHOD OF NOTIFYING THE RESPONSE TO THE APPLICATION (please select only one method)

 

 • I want it sent to my address.
 • I want it sent to my email address.
 • I want to receive it by hand. (In case of receipt by proxy, a notarized power of attorney or authorization document is required.)


 • MY STATEMENT AS DATA SUBJECT/REPRESENTATIVE

 

I accept and declare that I am legally authorized to make this application as the Data Owner or the legal representative of the Data Owner, that the information and documents included in the application are up-to-date and correct, and that I have not provided any unlawful, false or misleading information.

 

I accept that if I make an unauthorized application, I may cause unlawful or unfair sharing of personal data upon my application, and that I will be responsible for any damages that may arise from your Company and related persons.

 

Personal Data Owner / Person Applying on Behalf of Someone Else

Name and surname :

Phone number and/or

E-mail address :

Application date :

Signature :

 

NOTE: In order for the requests of those acting to represent the Data Owner to be processed, they must submit to the Company a special power of attorney (notarized) issued by the Data Owner, which contains a provision regarding the requests or actions regarding their Personal Data. An identity card and a certified guardianship decision are requested from those who apply on behalf of their children or guardians.

 

In order for the company to determine whether the application belongs to you and thus protect your rights, we may contact you via telephone and/or e-mail and carry out additional verifications. For this reason, we ask you to specify one of your phone or e-mail address.