NOVA NORA DANIŞMANLIK A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYANI

Nova Nora Danışmanlık A.Ş. (‘‘Şirket’’) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Genel Aydınlatma Metni ve Şirket Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde,

Kişisel verilerinin veri sorumlusu sıfatıyla Şirket veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; Şirket’in müşterilerine sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerini en iyi koşullar altında sağlayabilmesi, ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, ödemelerin yapılması, mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, mezkûr ürün ve hizmetlerin veya farklı ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, müşterilerin fırsatlardan, kampanyalardan ve sair hizmetlerden haberdar edilmesi ve müşterilerle akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgilerinin, adres bilgilerinin, iletişim bilgilerinin ve sair kişisel verilerin; başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Şirket tarafından bilgilendirildiğimi ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.

İşbu kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, Şirket tarafından; Şirket çalışanlarına, görevlilerine, grup şirketlerine (Şirket ve/veya iş ortaklarına, hissedarlarına), kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, anket şirketlerine, tarafıma verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için Şirket’in hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.

Bununla birlikte, KVK Kanunu’nun 11.maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; Şirkete başvurarak kendimle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarımın olduğunu ve bu hakları kullanmak için kimliğimi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğim hakkıma yönelik açıklamaları da içeren talebimi https://www.novanora.com/technology/ adresindeki formu doldurarak ve formun imzalı bir nüshasını Harbiye Mah. Abdi İpekçi Cad. 19-1 Şişli, 34367, İstanbul, Türkiye adresinde bulunan Şirket Müdürlüğü’ne kimliğimi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletme yahut noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile iletme hakkına sahip olduğumu kabul ediyorum.

Ayrıca, Şirket ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri Şirkete bildireceğimi kabul ve beyan ederim.

KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; işbu metni, Şirket Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliğini ve Aydınlatma Metnini okuduğumu ve anladığımı kabul ediyorum.

EXPRESS CONSENT DECLARATION UNDER THE LAW ON THE PROTECTION OF PERSONAL DATA

Nova Nora Danışmanlık A.Ş. (the “Company”), in accordance with the relevant provisions of the Personal Data Protection Law No. 6698 (“KVK Law”), within the framework of the General Information Text within the scope of the Law on the Protection of Personal Data and the Company’s Regulation on the Protection and Processing of Personal Data,

For the purposes of being able to provide the products and services offered by the Company to its customers under the best conditions, providing products or services in a reliable and uninterrupted manner, maximizing customer satisfaction, making payments, fulfillment of various transactions related to the aforementioned services, execution and development of operations, promotion, marketing, advertising and campaign activities of the aforementioned products and services or different products and services, informing customers about opportunities, campaigns and other services and fulfilling the requirements of contracts concluded with customers; directly or indirectly related identification information, address information, contact information and other personal data can be processed in accordance with the general principles expressed in Article 4 of the Law on the Protection of Personal Data No. 6698 (“KVK Law”), especially the principle of keeping it for the period required by the legislation or for the purpose for which it is processed; can be obtained, recorded, stored securely in physical or electronic environment for an appropriate period of time for processing, preserved, changed, rearranged, disclosed and transferred in accordance with the legislation, taken over, classified, processed or prevented from using data by the company or data processors authorized by taking the necessary security measures As data controller of personal data; I accept and declare that I have been informed by the Company regarding the above-mentioned issues and that I have given my express consent within the framework of the KVK Law.

I accept and declare that subject to the above-mentioned purposes, this personal data is subject to independent auditing by the Company to its employees, officers, group companies (the Company and/or its business partners, shareholders), legally authorized public institutions and organizations, in order to carry out their activities, within the framework of legal obligations and legal limitations. companies, survey companies, business partners and service providers that the Company receives or works with in order to carry out the services and/or activities to be provided to me and I have my express consent in this regard.

In addition, in accordance with Article 11 of the KVK Law and the relevant legislation; About myself by applying to the company; to learn whether personal data is processed, to request information if my personal data has been processed, to learn the purpose of processing my personal data and whether they are used in accordance with its purpose, to know the third parties in the country or abroad to whom personal data is transferred, to request correction of personal data in case of incomplete or incorrect processing Requesting the deletion or destruction of my personal data in case the reasons requiring the processing of this data disappear, requesting the notification of such correction and deletion requests to the third parties to whom the personal data has been transferred, objecting to the emergence of a result against myself by analyzing the processed data exclusively through automated systems, By filling out the form at https://www.novanora.com/technology/, I have the right to demand the compensation of the damage in case of loss due to unlawful processing and to use these rights, including the necessary information identifying my identity and the explanations about my right to use, and a signed copy of the form at Harbiye Mah. Abdi İpekçi Cad. I accept that I have the right to personally convey the documents identifying my identity to the Company Directorate at 19-1 Şişli, 34367, Istanbul, Turkey, or through a notary public or other methods specified in the KVK Law.

In addition, I declare that the personal data I have shared with the Company is correct and up-to-date; I accept and declare that if there is a change in this information, I will notify the Company of the changes.

I expressly consent to the processing of my personal data, including my personal data of special nature defined in the KVK Law, to its limited use and sharing within the scope of the relevant process, and to its storage for the required period of time, and that I have been informed about this matter; I accept that I have read and understood this text, the Company’s Personal Data Protection and Processing Regulation and the Clarification Text.